DISCLOSURE TEXT OF THE LAW ON PROTECTION OF PERSONAL DATA


             

            ARAR TURİZM İNŞAAT PETROL GIDA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

          LION HOTEL, BURJ AL ISTANBUL HOTEL ve “FOUR SIDES HOTELS

             KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

 

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) ve ikincil mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatına sahip ARAR Turizm İnşaat Petrol Gıda Ticaret Anonim Şirketi olarak Lion Hotel, Burj Al İstanbul Hotel ve Four Sides Hotels (Bomonti ve Şişli) (“Otel”) markaları altında kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla işbu aydınlatma metnini sizlerle paylaşmaktayız. Bundan böyle veri sorumlusu “ARAR TURİZM” olarak anılacaktır. Veri sorumlusunun kendisine bağlı işletme adlarında değişiklik yapması halinde işbu politika geçerliliğini sürdürecektir. ARAR TURİZM ile paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye www.lionhotel.net adresinde yer alan Arar Turizm Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’ndan (KVK Politikası) erişebilirsiniz.

 1. İşlenen Kişisel Veriler ve İşlenme Amaçları

 

Tarafımızla paylaştığınız kimlik ve iletişim verileriniz, konaklama bilgileri ile fatura bilgilerinizi içeren müşteri işlem verileriniz, araç plaka bilgileriniz, Otel bünyesindeki internet ağına bağlanmanız halinde log kayıtlarınız, paylaşmanız halinde ve açık rızanız doğrultusunda sağlık ve dernek/vakıf üyelik bilgileriniz; rezervasyon işlemlerinin yönetilmesi ve konaklama hizmetlerinin sunulması, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, transfer ve vale hizmetlerinin sağlanması, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, müşterilerimizin memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi ve müşteri ilişkilerinin yönetilmesi kapsamında talep ve şikayetlerin takip edilmesi, tanıtım, kampanya, hediye ve bilgilendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, Otelimizin fiziksel mekan güvenliğinin temini için güvenlik kameralarıyla izleme yapılması, resmi kurum ve kuruluşlara bağlı bulunan mevzuatlar uyarınca gerekli bildirimlerin yapılması, bilgi ve veri güvenliğinin temini, Otelimiz faaliyetleri kapsamında hizmetlerimizin sunulması, yürütülmesi, geliştirilmesi, ilgili mevzuata ve prosedürlerimize uyum sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmekte ve Otelimize ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem fiziki ortamlarda muhafaza altında tutulmaktadır. Kişisel verileriniz işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak ve Otelimizin saklama ve imha politikası gereği silme/yok etme veya anonim hale getirme işlemlerinden biri vasıtasıyla imha edilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

 

Kişisel verileriniz, işbu aydınlatma metninin 2. maddesinde sayılan amaçlar dahilinde ve bu amaçlarla sınırlı olarak KVKK’ da belirtilen temel güvenlik ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde yeterli tedbirler alınmak kaydıyla ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, sözleşmenin ifası ve veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayanılarak yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, hizmetlerinden faydalanılan ve işbirliği içerisinde bulunulan gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine aktarılabilecektir.

 

 

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik veya otomatik olmayan yollarla Otelimize yaptığınız sözlü ve yazılı bildirimler, işbirliği içerisinde bulunduğumuz turizm acenteleri ve Otelimizde bulunan güvenlik kameraları aracılığıyla toplanmaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

 

Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında İlgili Kişi’yi bilgilendirmekte ve bu bilgilendirmeye ilişkin gerekli sistem ve alt yapıları kurmaktayız. İlgili Kişi’nin kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanması için gerekli olan teknik ve idari düzenlemeleri yapmaktayız. 

 

İlgili Kişi, kendisine ait kişisel veriler ile ilgili olarak aşağıda sayılan haklara sahiptir:

 

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Otelimizden talep edeceğiniz başvuru formunu tam ve eksiksiz bir şekilde doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını veri sorumlusunun şirket merkezi “Kocatepe Mahallesi Lamartin Caddesi No:41 Beyoğlu/İSTANBUL adresine, bizzat elden veya noter kanalı ile gönderebilirsiniz. Başvuru formunuzu ayrıca Otelimize daha önce bildirdiğiniz ve Otelimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden Otelimizin info@lionhotel.net e-posta adresine de gönderebilirsiniz. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Otelimiz, Kanun’un 13. Maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini en geç otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ekstra maliyet gerektirmesi halinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen tarife uygulanacaktır.